Spring til indhold

På det organisatoriske plan ledes det danske avlsarbejde med Simmental racen af foreningen “Dansk Simmental”.
 
Foreningen blev stiftet i 1975, kort efter at af de første Simmental dyr var ankommet til Danmark. Herefter kom et officielt avlsarbejde med registreringer, kåringer, dyrskuer, individafprøvninger m.v. hurtigt i gang.
 
Dansk Simmental har siden været inde i en rivende udvikling i et nært samspil med sine medlemmer, Ålestrup Avlsstation (som nu er lukket), Fællesudvalget for Dansk Kødkvæg samt et væld af internationale kontakter og forbindelser.
 
Dansk Simmental ledes af en bestyrelse på 5 personer, der alle er valgt på den årlige generalforsamling for en periode på to år ad gangen.

 
Generalforsamlingen afholdes hvert år senest i oktober måned på skift i de forskellige landsdele (Jylland Nord, Jylland Midt, Jylland Syd, Fyn og Østdanmark).
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse. Til varetagelse af foreningens og dermed racens interesser nedsætter generalforsamling og bestyrelse en række arbejdsudvalg.

Bestyrelsen, som forestår det løbende arbejde vedr. avlsforanstaltninger med bl.a. udvælgelsen af nye insemineringstyre og importtyre som udbydes til foreningens medlemmer.
 
Foreningen er repræsenteret i Fællesudvalget for Dansk Kødkvæg. Dyrskueudvalget arbejder specielt med sommerens dyrskuer samt Kødkvægsskuet i forbindelse med Agromek. Et bestyrelsesmedlem varetager den internationale kontakt. Herudover nedsættes der ad-hoc-udvalg, efterhånden som behovet opstår. Således forestod et Jubilæumsudvalg foreningens 25-års jubilæum i 2000, og der nedsættes et Jubilæumsudvalg til at forestå foreningens 50-års jubilæum i 2025.
 
”Simmentaleren” – foreningens medlemsblad – udkommer 4 gange årligt.
Lokalforeninger: Til foreningen er knyttet fem selvstændige foreninger, der arbejder lokalt i de ovenfor nævnte 5 regioner (lokalforeninger).

Bestyrelsen 2023-2024 – Fra venstre: Kristian Hansen, Stefan Vangsgaard Nielsen, Per Nielsen, Lars Nielsen og Mikkel Lund